Straipsnių kategorijos

Svetainės turinysRizikos frazės

 Cheminių medžiagų rizikos fazių reikšmės

 

ŽYMUO

RIZIKOS FRAZĖS

RISK PHRASES

R1

Sausa gali sprogti

Explosive when dry

R2

Sprogimo rizika nuo smūgio, trinties, ugnies ar kitų uždegimo šaltinių

Risk of explosion by shock, friction, fire or other sources of ignition

R3

Ypač didelė sprogimo rizika nuo smūgio, trinties, ugnies ar kitų uždegimo šaltinių

Extreme risk of explosion by shock, friction, fire or other sources of ignition

R4

Sudaro labai jautrius sprogstamuosius metalo junginius

Forms very sensitive explosive metallic compounds

R5

Kaitinama gali sprogti

Heating may cause an explosion

R6

Gali sprogti ore arba beorėje aplinkoje

Explosive with or without contact with air

R7

Pavojinga gaisro atžvilgiu

May cause fire

R8

Gali užsidegti dėl sąveikos su galinčiomis degti medžiagomis

Contact with combustible material may cause fire

R9

Gali sprogti sumaišyta su galinčiomis degti medžiagomis

Explosive when mixed with combustible material

R10

Degi

Flammable

R11

Labai degi

Highly flammable

R12

Ypač degi

Extremely flammable

R14

Smarkiai reaguoja su vandeniu

Reacts violently with water

R15

Reaguoja su vandeniu, išskirdama ypač degias dujas

Contact with water liberates extremely flammable gases

R16

Gali sprogti sumaišyta su oksiduojančiomis medžiagomis

Explosive when mixed with oxidizing substances

R17

Savaime užsideganti ore

Spontaneously flammable in air

R18

Naudojama gali sudaryti degius (sprogius) garų (oro) mišinius

In use, may form flammable/explosive vapour air-mixture

R19

Gali sudaryti sprogstamuosius peroksidus

May form explosive peroxides

R20

Kenksminga įkvėpus

Harmful by inhalation

R21

Kenksminga susilietus su oda

Harmful in contact with skin

R22

Kenksminga prarijus

Harmful if swallowed

R23

Toksiška įkvėpus

Toxic by inhalation

R24

Toksiška susilietus su oda

Toxic in contact with skin

R25

Toksiška prarijus

Toxic if swallowed

R26

Labai toksiška įkvėpus

Very toxic by inhalation

R27

Labai toksiška susilietus su oda

Very toxic in contact with skin

R28

Labai toksiška prarijus

Very toxic if swallowed

R29

Reaguodama su vandeniu, išskiria toksiškas dujas

Contact with water liberates toxic gas

R30

Naudojama gali tapti labai degi

Can become highly flammable in use

R31

Reaguodama su rūgštimis, išskiria toksiškas dujas

Contact with acids liberates toxic gas

R32

Reaguodama su rūgštimis, išskiria labai toksiškas dujas

Contact with acids liberates very toxic gas

R33

Pavojinga - kaupiasi organizme

Danger of cumulative effects

R34

Nudegina

Causes burns

R35

Stipriai nudegina

Causes severe burns

R36

Dirgina akis

Irritating to eyes

R37

Dirgina kvėpavimo takus

Irritating to respiratory system

R38

Dirgina odą

Irritating to skin

R39

Sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus

Danger of very serious irreversible effects

R40

Įtariama, kad gali sukelti vėžį

Limited evidence of a carcinogenic effect

R41

Gali smarkiai pažeisti akis

Risk of serious damage to eyes

R42

Gali sukelti alergiją įkvėpus

May cause sensitization by inhalation

R43

Gali sukelti alergiją susilietus su oda

May cause sensitization by skin contact

R44

Gali sprogti, jei kaitinama sandariai uždaryta

Risk of explosion if heated under confinement

R45

Gali sukelti vėžį

May cause cancer

R46

Gali sukelti paveldimus genetinius pakenkimus

May cause heritable genetic damage

R48

Veikiant ilgą laiką sukelia sunkius sveikatos sutrikimus

Danger of serious damage to health by prolonged exposure

R49

Gali sukelti vėžį įkvėpus

May cause cancer by inhalation

R50

Labai toksiška vandens organizmams

Very toxic to aquatic organisms

R51

Toksiška vandens organizmams

Toxic to aquatic organisms

R52

Kenksminga vandens organizmams

Harmful to aquatic organisms

R53

Gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus

May cause long-term adverse effects in the aquatic environment

R54

Toksiška augmenijai

Toxic to flora

R55

Toksiška gyvūnijai

Toxic to fauna

R56

Toksiška dirvožemio organizmams

Toxic to soil organisms

R57

Toksiška bitėms

Toxic to bees

R58

Gali sukelti ilgalaikius nepalankius aplinkos pakitimus

May cause long-term adverse effects in the environment

R59

Pavojinga ozono sluoksniui

Dangerous for the ozone layer

R60

Kenkia vaisingumui

May impair fertility

R61

Kenkia negimusiam vaikui

May cause harm to the unborn child

R62

Gali pakenkti vaisingumui

Possible risk of impaired fertility

R63

Gali pakenkti negimusiam vaikui

Possible risk of harm to the unborn child

R64

Kenkia žindomam vaikui

May cause harm to breast-fed babies

R65

Kenksminga – prarijus, gali pakenkti plaučius

Harmful: may cause lung damage if swallowed

R66

Pakartotinas poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą

Repeated exposure may cause skin dryness or cracking

R67

Garai gali sukelti mieguistumą ir galvos svaigimą

Vapours may cause drowsiness and dizziness

R68

Gali sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus

Possible risks of irreversible effects

R14/15

Smarkiai reaguoja su vandeniu, išskirdama ypač degias dujas

Reacts violently with water, liberating extremely flammable gases

R15/29

Reaguoja su vandeniu, išskirdama toksiškas ir ypač degias dujas

Contact with water liberates toxic, extremely flammable gas

R20/21

Kenksminga įkvėpus ir susilietus su oda

Harmful by inhalation and in contact with skin

R20/21/22

Kenksminga įkvėpus, susilietus su oda ir prarijus

Harmful by inhalation, in contact with skin and if swallowed

R20/22

Kenksminga įkvėpus ir prarijus

Harmful by inhalation and if swallowed

R21/22

Kenksminga susilietus su oda ir prarijus

Harmful in contact with skin and if swallowed

R23/24

Toksiška įkvėpus ir susilietus su oda

Toxic by inhalation and in contact with skin

R23/24/25

Toksiška įkvėpus, susilietus su oda ir prarijus

Toxic by inhalation, in contact with skin and if swallowed

R23/25

Toksiška įkvėpus ir prarijus

Toxic by inhalation and if swallowed

R24/25

Toksiška susilietus su oda ir prarijus

Toxic in contact with skin and if swallowed

R26/27

Labai toksiška įkvėpus ir susilietus su oda

Very toxic by inhalation and in contact with skin

R26/27/28

Labai toksiška įkvėpus, susilietus su oda ir prarijus

Very toxic by inhalation, in contact with skin and if swallowed

R26/28

Labai toksiška įkvėpus ir prarijus

Very toxic by inhalation and if swallowed

R27/28

Labai toksiška susilietus su oda ir prarijus

Very toxic in contact with skin and if swallowed

R36/37

Dirgina akis ir kvėpavimo takus

Irritating to eyes and respiratory system

R36/37/38

Dirgina akis, kvėpavimo takus ir odą

Irritating to eyes, respiratory system and skin

R36/38

Dirgina akis ir odą

Irritating to eyes and skin

R37/38

Dirgina kvėpavimo takus ir odą

Irritating to respiratory system and skin

R39/23

Toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus

Toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation

R39/23/24

Toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus ir susilietus su oda

Toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation and in contact with skin.

R39/23/24/25

Toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus, susilietus su oda ir prarijus

Toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation, in contact with skin and if swallowed.

R39/23/25

Toksiška, sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus ir prarijus

Toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation and if swallowed

R39/24

Toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus susilietus su oda

Toxic: danger of very serious irreversible effects in contact with skin

R39/24/25

Toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus susilietus su oda ir prarijus

Toxic: danger of very serious irreversible effects in contact with skin and if swallowed

R39/25

Toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus prarijus

Toxic: danger of very serious irreversible effects if swallowed

R39/26

Labai toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus

Very toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation

R39/26/27

Labai toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus ir susilietus su oda

Very toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation and in contact with skin.

R39/26/27/28

Labai toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus, susilietus su oda ir prarijus

Very toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation, in contact with skin and if swallowed

R39/26/28

Labai toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus ir prarijus

Very toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation and if swallowed.

R39/27

Labai toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus susilietus su oda

Very toxic: danger of very serious irreversible effects in contact with skin

R39/27/28

Labai toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus susilietus su oda ir prarijus

Very toxic: danger of very serious irreversible effects in contact with skin and if swallowed.

R39/28

Labai toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus prarijus

Very toxic: danger of very serious irreversible effects if swallowed

R42/43

Gali sukelti alergiją įkvėpus ir susilietus su oda

May cause sensitization by inhalation and skin contact

R48/20

Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus

Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation

R48/20/21

Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant ir veikiant per odą sukelia sunkius sveikatos sutrikimus

Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation and in contact with skin

R48/20/21/22

Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant, veikiant per odą ir praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus

Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation, in contact with skin and if swallowed

R48/20/22

Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant ir praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus

Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation and if swallowed

R48/21

Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai veikiant per odą sukelia sunkius sveikatos sutrikimus

Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure in contact with skin

R48/21/22

Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai veikiant per odą ir praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus

Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure in contact with skin and if swallowed

R48/22

Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus

Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure if swallowed

R48/23

Toksiška: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus

Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation

R48/23/24

Toksiška: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant ir veikiant per odą sukelia sunkius sveikatos sutrikimus

Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation and in contact with skin

R48/23/24/25

Toksiška: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant, veikiant per odą ir praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus

Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation, in contact with skin and if swallowed

R48/23/25

Toksiška: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant ir praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus

Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation and if swallowed

R48/24

Toksiška: ilgą laiką pakartotinai veikiant per odą sukelia sunkius sveikatos sutrikimus

Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure in contact with skin

R48/24/25

Toksiška: ilgą laiką pakartotinai veikiant per odą ir praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus

Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure in contact with skin and if swallowed

R48/25

Toksiška: ilgą laiką pakartotinai praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus

Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure if swallowed

R50/53

Labai toksiška vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus

Very toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment

R51/53

Toksiška vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus

Toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment

R52/53

Kenksminga vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus

Harmful to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment

R68/20

Kenksminga: gali sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus

Harmful: possible risk of irreversible effects through inhalation

R68/20/21

Kenksminga: gali sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus ir susilietus su oda

Harmful: possible risk of irreversible effects through inhalation and in contact with skin

R68/20/21/22

Kenksminga: gali sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus, susilietus su oda ir prarijus

Harmful: possible risk of irreversible effects through inhalation, in contact with skin and if swallowed

R68/20/22

Kenksminga: gali sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus ir prarijus

Harmful: possible risk of irreversible effects through inhalation and if swallowed

R68/21

Kenksminga: gali sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus susilietus su oda

Harmful: possible risk of irreversible effects in contact with skin

R68/21/22

Kenksminga: gali sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus susilietus su oda ir prarijus

Harmful: possible risk of irreversible effects in contact with skin and if swallowed

R68/22

Kenksminga: gali sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus prarijus

Harmful: possible risk of irreversible effects if swallowed

Last modified on Thursday, 16 August 2012 11:08
More in this category: « Vaistai Saugos frazės »